HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023″ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, TƯ TƯỞNG PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-TU, ngày 09 tháng 05 năm 2023 của Huyện ủy Vĩnh Thuận về việc triển khai thực hiện chuyên đề 2023 ” Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 6/6/2023 trường TH&THCS Tân Thuận 1 đã tiếp thu nghiêm túc chuyên đề theo tinh thần triệu tập của Chi Ủy Chi bộ với tổng số 49 CB – GV  do đồng chí Th.s Võ Thanh Xuân – Thường vụ Huyện Ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã triễn khai. Nhằm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; phát huy nội lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Th.s Võ Thanh Xuân – Thường vụ Huyện Ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện đã triển khai. 

CB-  GV nghiêm túc tiếp thu chuyên đề

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2023. Đồng thời củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân; phát huy nội lực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài và ảnh TL