Nguyễn Phước Thủy
 • Nguyễn Phước Thủy
 • Ban Giám Hiệu
 • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
 • 0919787873
 • npthuy@vinhthuan.edu.vn
 • Giáo viên Tiếng anh Trình độ CM: ĐHSP Tiếng anh
Võ Văn Chim
 • Võ Văn Chim
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0919574733
 • vvchim@vinhthuan.edu.vn
 • Giáo viên vật lí Trình độ CM: ĐHSP Vật lí
Trần Văn Mến
 • Trần Văn Mến
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0917772344
 • tvmen@vinhthuan.edu.vn
 • Giáo viên Tiểu học Trình độ CM: Cử nhân Tiểu học